Tuesday, March 27, 2007

SÄÄNNÖT

CAPE HORN TRADITION SOCIETY FINLAND

Hallituksen tekemät muutokset 26.9.2004

1. Nimi

Yhdistyksen nimi on Cape Horn Tradition Society Finland ja sen kotipaikka on Rauma. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2. Tarkoitus ja toiminta

Seuran tarkoitus on jatkaa lakkautetun AICH (Amicale Internationale des Capitaines au long cours Cap-Horniers Saint-Malo ) -veljeskunnan perinteitä ja toimia yhdyssiteenä purjelaivamerenkulun historiaa tutkivien ja vaalivien yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen välillä. Seura ei jatka lakkautetun AICH –veljeskunnan toimintaa.

Seura vaalii Saint Malon henkeä pitämällä erityistä kunnianurkkausta Rauman merimuseon purjelaivasalissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää purjelaivamerenkulun historiaan liittyvää tutkimusta, koulutusta ja seminaareja sekä esittää kannanottoja ja lausuntoja alaa koskevista kysymyksistä. Aihealueen tuntemusta edistääkseen seura harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hakea apurahoja. Seura voi myös toimeenpanna rahankeräyksiä tai arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan. Seura voi omistaa toi­mintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenyys

Seuran varsinaista jäsenyyttä voivat hakea kaikki yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka tuntevat asian tärkeäksi ja haluavat jatkaa AICH –veljeskunnan perinteitä.

Jäsenyyttä anotaan kirjallisesti seuralta. Yhteisön ja säätiön jäsenmaksu on eri suuruinen kuin yksityisen henkilöjäsenen. Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheen­johtajalle, taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eron­neeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta yhden vuoden ajan sen erääntymisestä lukien.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran vuosikokous tai syyskokous.

4. Kunniajäsenet

Kaikki AICH –veljeskunnan jäsenet kutsutaan seuran jäseniksi ja heille myönnetään elinikäinen kunniajäsenyys ilman jäsenmaksua.

5. Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään 3 ja enin­tään 5 varsinaista jäsentä, sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä nimittää sihteerin ja rahastonhoitajan. Lisäksi hallitus voi nimetä alaisuudessaan toimivia toimihenkilöitä tai -kuntia seuran jäsenistön keskuu­desta erikseen nimettyjä tehtäviä varten.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) muuta jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjoh­tajan mielipide, vaaleissa kuitenkin asian ratkaisee arpa.

6. Seuran nimen kirjoittaminen


Oikeus seuran nimen kirjoittamiseen on 1) hallituksen puheenjohtajalla yksin, 2) varapuheenjohtajalla yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa ja 3) muulla henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henki­lökohtainen oikeus.

7. Tilit

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on an­nettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8. Seuran kokousten koollekutsuminen

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on postitettava jäsenille kirjallisesti viimeistään 14 päi­vää ennen kokousta.

9. Seuran kokoukset


Seuran kokouksia ovat vuosikokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous.

Vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuussa ja syyskokous pidetään syyskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti il­moitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Äänioikeus seuran kokouksissa on sen varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat suorittaneet kuluvan vuoden jäsenmaksun ja jotka ovat henkilökohtaisesti läsnä.

Yhteisöjäsenen äänioikeutta käyttää sen valtuuttama henkilö.

Kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen pu­heenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Vuosikokous


Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus.
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 7. päätetään uusien jäsenten hyväksymisestä seuran jäseniksi.
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen päätettäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kokouksessa voidaan käsitellä myös muita esille tulevia asioita ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n säännökset.

11. Syyskokous


Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus.
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
 8. päätetään uusien jäsenten hyväksymisestä seuran jäseniksi
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä myös muita esille tule­via asioita ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n säännökset.

12. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa äänestyksessä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa sen varat käytetään seuran tarkoitusten edistämiseen purkamisesta päättävän kokouk­sen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

13. Yhdistyslaki


Muilta osin seuran toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

No comments: